Optymalizacja i planowanie procesów technologicznych

Jeżeli interesuje Cię automatyczne tworzenie i optymalizacja planów i harmonogramów produkcyjnych lub biurowych, transportowych lub logistycznych w celu kontroli terminowości i uzyskiwania wysokich efektywnych marż poznaj nasze narzędzia. Dzięki nim rozpiszesz dokładny harmonogram działań na swojej linii produkcyjnej od pierwszego do ostatniego procesu lub zaplanujesz optymalne trasy dla floty swych pojazdów. Pozwoli Ci to właściwie wykorzystać swoje zasoby aby uzyskać wysoką jakość i terminowość swoich usług oraz optymalizować marże.

Dzięki naszym narzędziom zaczniesz efektywnie sprzedawać swoje moce wytwórcze lub transportowe po wysokich efektywnych marżach.

Problem i Algorytm Marszrutyzacji

Algorytm VRA rozwiązuje Problem Marszrutyzacji (uogólnienie Problemu Komiwojażera) optymalizując siatkę połączeń, czasy dostaw i liczbę koniecznych środków transportu dla układu N – magazynów i K – odbiorców. Można go stosować do bieżącego zarządzania transportem jak również użyć do wyznaczenie minimalnej liczby magazynów – z określeniem optymalnego położenia – koniecznych do efektywnego i czasowego obsłużenia swojej sieci odbiorców. Użycie Algorytmu pozwala uzyskać maksimum korzyści przy minimum kosztów. W zależności od modu optymalizacji Algorytm pozwala na sumaryczną redukcję długości tras o rząd 10% lub 100% czasowość dostaw. Obecnie algorytm może być również pomocny w rozwiązaniu problemu czasu pracy kierowców a w przyszłość w optymalnym wykorzystaniu autonomicznych ciężarówek. Algorytm wdrażany jest w oparciu kompetencje i doświadczenie firmy pSci. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Patrz opis filmu.

Problem Gniazdowy i Algorytm Optymalizacji Szeregu Zleceń

Algorytm Optymalizacji Szeregu Zleceń JSSA jest to narzędzie informatyczne przezna­czone do optymaliza­cji kolejek zadań na liniach produkcyjnych / technologicznych. Algorytm rozwiązuje problem ułożenia optymalnego szeregu zleceń produkcyjnych – rozwiązuje problem gniazdowy (Job Shop)względem zadanych kryteriów optymalizacji, bazując na da­nych pochodzących z systemów klasy MRP/ERP i MES. Algorytm stanowi rdzeń systemu planowa­nia oraz optymalizacji kolejki i w obszarze tym realizuje funkcje systemów klasy APS (Advanced Planning and Scheduling). System może być stosowany zarówno na liniach wytwórczych w fabrykach jak i w procesach biurowych optymalizując wykorzystanie sys­temów klasy RPA. Wdrożenie Algorytmu umożliwia skuteczne bieżące zarządzanie produkcją jak również jak również jej ilościową i jakościową analizę. Algorytm wdrażany jest w oparciu o kompetencje i doświadczenie firmy pSci. Więcej informacji można znaleźć tutaj.