Optymalizacja i planowanie procesów technologicznych

Problem i Algorytm Marszrutyzacji

Algorytm VRA rozwiązuje Problem Marszrutyzacji (uogólnienie Problemu Komiwojażera) optymalizując siatkę połączeń, czasy dostaw i liczbę koniecznych środków transportu dla układu N – magazynów i K – odbiorców. Można go stosować do bieżącego zarządzania transportem jak również użyć do wyznaczenie minimalnej liczby magazynów – z określeniem optymalnego położenia – koniecznych do efektywnego i czasowego obsłużenia swojej sieci odbiorców. Użycie Algorytmu pozwala uzyskać maksimum korzyści przy minimum kosztów. W zależności od modu optymalizacji Algorytm pozwala na sumaryczną redukcję długości tras o rząd 10% lub 100% czasowość dostaw. Obecnie algorytm może być również pomocny w rozwiązaniu problemu czasu pracy kierowców a w przyszłość w optymalnym wykorzystaniu autonomicznych ciężarówek. Algorytm wdrażany jest w oparciu kompetencje i doświadczenie firmy pSci. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Patrz opis filmu.

Problem Gniazdowy i Algorytm Optymalizacji Szeregu Zleceń

Algorytm Optymalizacji Szeregu Zleceń JSSA jest to narzędzie informatyczne przezna­czone do optymaliza­cji kolejek zadań na liniach produkcyjnych / technologicznych. Algorytm rozwiązuje problem ułożenia optymalnego szeregu zleceń produkcyjnych – rozwiązuje problem gniazdowy (Job Shop)względem zadanych kryteriów optymalizacji, bazując na da­nych pochodzących z systemów klasy MRP/ERP i MES. Algorytm stanowi rdzeń systemu planowa­nia oraz optymalizacji kolejki i w obszarze tym realizuje funkcje systemów klasy APS (Advanced Planning and Scheduling). System może być stosowany zarówno na liniach wytwórczych w fabrykach jak i w procesach biurowych optymalizując wykorzystanie sys­temów klasy RPA. Wdrożenie Algorytmu umożliwia skuteczne bieżące zarządzanie produkcją jak również jak również jej ilościową i jakościową analizę. Algorytm wdrażany jest w oparciu o kompetencje i doświadczenie firmy pSci. Więcej informacji można znaleźć tutaj.