Analiza danych, symulacje procesów i zjawisk

Jeżeli chcesz zrozumieć i kontrolować procesy, które wykorzystujesz w swojej działalności lub z danych, które posiadasz chcesz wydobyć syntetyczną wiedzę poznaj nasze umiejętności i narzędzia. Dzięki nim możemy symulować fizyko-chemiczne procesy technologiczne lub modelować i analizować procesy stochastyczne, które moją istotny wpływ na Twoją pracę i korzyści, które z niej masz. Nasze narzędzia z szumu danych i informacji, które Cie otaczają wydobędą użyteczną dla Ciebie wiedzę. Oferujemy szeroki zakres analiz danych i symulacji procesów.

Analiza i symulacja procesów stochastycznych

Analiza i symulacje procesów stochastycznych opisanych szeregami czasowymi i/lub polami prawdopodobieństwa za pomocą systemu SPASS. Wyniki generowane przez System mogą być wykorzystane m.in. w:

  • energetyce OZE przy analizie i modelowaniu produktywności źródeł energii o średniej i wysokiej dynamice zmienności generacji np. farmy wiatrowe lub fotowoltaiczne
  • analizie i modelowaniu zmienności giełdowych rynków energii np. RDN na TGE, Rynek Bilansujący PSE itd.
  • analizie i modelowaniu zmienności rynków finansowych np. do budowy portfela aktywów o zadanych parametrach
  • automatycznej diagnostyce badań EEG, ECG itp.
  • w przemyśle przy analizie i modelowaniu procesów technologicznych o charakterystyce procesów stochastycznych
  • w prognozowaniu awarii i stanu maszyn
  • w systemach statystycznej kontroli produkcji (SPC)

Zastosowanie SPASS pozwala uzyskać użyteczne informację z losowych danych. Jego funkcjonalność wpisuje się w mechanizmy Przemysłu 4.0, Energetyki 2.0 (energetyka OZE i rozproszona) oraz współczesnych rynków finansowych.

Analiza, modelowanie i symulacja procesów technologicznych

Budowa modeli matematycznych procesów i zjawisk fizykochemicznych wykorzystywanych w przemyśle. Modele opisujące dynamikę lub kinetykę tych procesów mogą być wykorzystane do efektywnej kontroli i sterowania nimi np. kontrola suszenie granulatu farmaceutycznego lub produktów rolno-spożywczych. Modele takie umożliwiają skrócenie czasów realizacji, obniżenie kosztów oraz wzrost jakości. Znakomicie wpisują się w koncepcję Przemysłu 4.0. (patrz niżej)

Ekspertyzy

Opracowywanie ekspertyz ilościowych i jakościowych na temat zjawisk i procesów, fizycznych i chemicznych wykorzystywanych w procesach technologicznych stosowanych w przemyśle np. procesy suszenia w farmaceutyce szacowanie on-line zawartości wilgoci w suszonym granulacie; procesy konwersji energii w energetyce odnawialnej – wyliczanie rozkładu zmienności produktywności średniorocznej farm wiatrowych lub fotowoltaicznych itp.

Przeprowadzanie audytów poprzedzających wprowadzenie systemów kontroli i zarządzani procesami technologicznymi pod kątem określenia jakie systemy kontrolno-pomiarowe i modele obliczeniowe procesów są niezbędne aby można było skutecznie je kontrolować np. w zrealizowanym projekcie nt suszenia granulatu farmaceutycznego została przeprowadzona krytyczna analiza rodzajów i rozmieszczenia czujników pomiarowych wielkości fizycznych na suszarkach farmaceutycznych typu Glatt oraz zdefiniowano konieczny zakres modelu modelu fizyczno-matematycznego procesu suszenia.